หน้าหลัก / หลักสูตรอบรม / หลักสูตรเฉพาะหน่วยงาน
...
...

ภาพรวมโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เป็นโครงการอบรมแบบทุนเรียนเต็มจำนวน (ผู้เข้าอบรมจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินบางส่วนด้วยตนเอง) ระยะเวลา 15 เดือน โดยแบ่งเป็นการอบรม ระยะเวลา 7 เดือน และการพัฒนาโครงการ (Project) ระยะเวลา 8 เดือน

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
 • เพื่อพัฒนาและเชื่อมต่อเครือข่ายผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในภูมิภาค
 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์มุ่งสู่สังคมที่เป็นธรรมผ่านวิทยากร เวทีเสวนา ประชุมปฏิบัติการเชิงวิชาการ กิจกรรม ทัศนศึกษา และการทำโครงการ
 • เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนาโครงการสังคมที่เป็นธรรม อย่างยั่งยืน
...

คุณค่าโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและ

สามารถรับมือกับโลกที่คาดเดาไม่ได้

ทำไมเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

ประเด็นการพัฒนาสังคมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นธรรมนั้น ไม่สามารถดำเนินการด้วยปัจเจกบุคคล เราเชื่อว่าการสร้างเครือข่ายผู้นำสู่การ ขับเคลื่อนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในทุกมิติ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน นโยบายความเป็นธรรมทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา เพศภาพ และ ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ เป็นประเด็นสำคัญที่ควรนำมาหยิบยก สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้น และแก้ไขร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่สังคมที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
 • เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในภูมิภาค
 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์มุ่งสู่สังคมที่เป็นธรรมผ่านวิทยากร เวทีเสวนา ประชุมปฏิบัติการเชิงวิชาการ กิจกรรม ทัศนศึกษา และการทำโครงการ
 • เพื่อสร้างไอเดียใหม่ในการพัฒนาโครงการสังคมที่เป็นธรรม อย่างยั่งยืน
...

ผลลัพธ์

 • มีความสามารถในการเข้าใจตนเอง/เข้าใจเพื่อน/เข้าใจโลก และนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดเป้าหมายและตัดสินใจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • มีความสามารถในการออกแบบโครงการที่เป็นไปเพื่อขับเคลื่อนสังคมที่เป็นธรรม
 • มีความสามารถในฐานะผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จสู่การปฏิบัติ
 • ความสามารถในการสร้างผู้นำด้านความเป็นธรรมในหลากมิติรุ่นต่อไป
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.